THA  ENG   JPN
 

เรียน ผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน

สำหรับเด็กยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลนั้น ความยากจนไม่ได้เป็นเพียงแค่การขัดสนเงินทองเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการขาดโอกาส และความหวังในการมีอนาคตที่ดี โดยเฉพาะความยากจนทางการศึกษา ทำให้เด็กๆหลายคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อหางานทำ เลี้ยงดูครอบครัว หากไม่ได้รับการศึกษาแล้ว ทางเลือกในการประกอบอาชีพและโอกาสต่างๆในชีวิตย่อมมีจำกัด ทำให้พวกเขาไม่อาจก้าวพ้นวงจรแห่งความยากไร้และความไม่รู้อย่างไม่จบสิ้น  

มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อมีจุดเริ่มต้นในชีวิตที่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส ผ่านการให้ความสนับสนุนในรูปแบบทุนการศึกษา โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 จนถึง 2565 มูลนิธิEDF ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 406,560 คน ในกว่า 5,600 โรงเรียนทั่วประเทศไทย

 
ล่าสุด ในปีการศึกษา 2566 นี้ มูลนิธิEDF สามารถจัดสรรเงินบริจาคเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในโครงการฯได้มากถึง 7.725 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6,278 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 816 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 406 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 208 ทุน และ ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 17 ทุน
 
โดยปกติแล้ว ทุนการศึกษามูลนิธิEDF จะมอบให้เป็นรายปีแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) เด็กนักเรียนยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (2) เด็กนักเรียนพิการที่มีความประสงค์จะเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ และ (3) เด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
นักเรียนทุนมูลนิธิEDF จะใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาที่ได้รับเพื่อสิ่งจำเป็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นหลัก เช่นค่ารถรับ-ส่งรายเดือน หรือค่าเดินทางไป-กลับโรงเรียน ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน หรือแม้แต่ค่าอาหารกลางวัน และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่าง หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่การอุดหนุนจากรัฐยังไม่ครอบคลุม โดยจะมีคุณครูผู้ดูแลโครงการทุนการศึกษาในแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ให้คำแนะนำในการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาที่ได้รับให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
 
สำหรับโครงการทุนการศึกษา EDF ในปีการศึกษา 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้ มูลนิธิEDF จะเริ่มเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในโครงการฯ ในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หลังจากนั้นมูลนิธิ EDF จะดำเนินการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา และประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่แต่ละโรงเรียนได้รับทราบเพื่อเตรียมการในขั้นตอนต่อไปครับ 
 
ซึ่งมูลนิธิ EDF จะได้ทยอยนำเสนอนเรื่องราวที่น่าสนใจของเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ให้แก่ผู้บริจาค และทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปครับ
 
ในช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะทำการบริจาคเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี นอกเหนือจากการบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในโครงการต่างๆของมูลนิธิEDF แล้ว ผมขอแนะนำให้ท่านลองพิจารณาเพื่อร่วมบริจาค “ชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้” ให้แก่นักเรียนทุนในอุปการะของท่าน หรือแม้แต่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนคนอื่นๆในโครงการของมูลนิธิ EDF ซึ่งอาจจะเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตสำหรับเด็กหลายๆคนครับ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2567 ทีกำลังจะมาถึง เพื่อเริ่มต้นพันธกิจในการพาน้องกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้ง โดยเราประเมินว่าจะมีเด็กๆไม่น้อยกว่า 10,000คนจากทั่วประเทศ ที่จะสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาในปีหน้านี้ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิEDF จะได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งน้ำใจ อีกครั้งในการส่งต่อความช่วยเหลือทางการศึกษาจากท่านไปสู่เด็กๆที่มีความต้องการที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาอย่างแท้จริงครับ
 
ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ EDF โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อร่วมบริจาคผ่านระบบ E-Donation โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ครับ

แจ้งการบริจาค ขอรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 อีเมล์ [email protected] หรือ Line: @edfthai

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2566 โปรดทำรายการบริจาคของท่านภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ครับ

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ [email protected] หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand