THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ > โครงการห้องสมุด
โครงการห้องสมุด
ในปัจจุบัน ยังมีโรงเรียนในชนบทจำนวนมาก ที่ห้องสมุดมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เต็มไปด้วยหนังสือเก่า แบบเรียนหรือแบบฝึกหัดใช้แล้ว นิตยสาร รายงานและคู่มือต่างๆ ที่ได้รับบริจาคมา ซึ่งมีเนื้อหาที่ล้าสมัย หรือไม่เกี่ยวข้องและไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ในการเปิดโลกทัศน์ในเด็กวัยเรียน แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เราเรียกว่า “ห้องสมุด” จึงดูเหมือนถูกลดบทบาทในชีวิตการเรียนรู้ของเด็กๆ ลงไปมาก โดยเฉพาะเด็กๆ ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่แทบจะไม่มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่อื่นเลยนอกจากห้องสมุดเท่านั้น
บทบาทของมูลนิธิ EDF   สนับสนุนงบประมาณและดูแลการก่อสร้างหรือปรับปรุงห้องสมุด ให้มีสภาพพร้อมใช้และมีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยชั้นวาง ตู้เก็บ โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเด็กนักเรียนเป้าหมายในแต่ละช่วงชั้น ตลอดจนออกแบบจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดนิสัยรักการอ่าน เช่นประกวดอ่านนิทาน เขียนเรียงความ ค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะเสริมสร้างสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กๆในโครงการต่อไป

ริเริ่มโครงการ
 
พ.ศ. 2549

นักเรียนที่ได้รับประโยชน์
 
1,500 คน

ตัวอย่างโครงการ
 
รายงานโครงการ Books Donation Project
By Japan Tobacco and Allies Workers’ Union


ศูนย์พัฒนาการศึกษา Orix  ภายใต้การสนับสนุนของ ORIX Social Fund of ORIX Corporation ประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนบ้านนาแก จังหวัดสกลนคร  

ห้องสมุดมีชีวิต  ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
โรงเรียนบ้านก้างปลา จังหวัดเลย


 

ศูนย์พัฒนาการศึกษา Orix


ห้องสมุดมีชีวิต 

      

  

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand