THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมบริจาคทุนการศึกษา > ร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนพิการให้เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
ร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนพิการให้เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

การบริจาคของท่านเพื่อสนับสนุน "โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กพิการ" สามารถนำพาเด็กพิการอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ได้ไม่ด้อยไปกว่าคนปกติ ให้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนทั่วไป เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมอย่างมีความสุข รวมถึงเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเอง ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัวหรือคนรอบข้าง และมีความรู้และทักษะเพื่อเลี้ยงตนเองต่อไปในอนาคต 

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนพิการให้เข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ได้ตามประเภททุนและช่องทางการบริจาคดังต่อไปนี้

 

  • ทุนการศึกษา 1 ปี ทุนละ 5,000 บาท/คน/ปี หรือ แบ่งชำระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต 1000บาทX5เดือน
  • บริจาคสมทบทุน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนในระดับชั้นต่างๆต่อไป


***โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF เป็นโครงการที่มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนโดยตรง ซึ่งมูลนิธิEDF ไม่มีนโยบาย ที่จะนำเงินบริจาคจากโครงการทุนการศึกษา เพื่อไปจัดสรรหรือใช้ในโครงการ หรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในอุปการะของผู้บริจาคทุนวิธีการบริจาคโดยการโอนเงินและช่องทางอื่นๆ


  • ร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 

   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5
 


  • ร่วมบริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟนระบบIOS และ Android
 
  • ร่วมบริจาคผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์    หรือ  โดยแจ้งความประสงค์ในการบริจาคให้แก่ "มูลนิธิ EDF" พร้อมระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค หรือให้พนักงานสแกนบาร์โค๊ดในแบบฟอร์มการบริจาค พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

 

  • กรณีบริจาคผ่านการโอนเงินและ   หรือ  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือใบเสร็จที่ออกโดยพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส กลับมาที่ "มูลนิธิEDF" ทางโทรสารหมายเลข 029405266 หรืออีเมล์ public@edfthai.org

 

  • มูลนิธิEDF จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีให้ แก่ท่านภายใน 7-14 วันหลังจากได้รับยอดเงินบริจาคและหลักฐานการบริจาคจากท่านเป็นที่เรียบร้อย แล้ว


 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand