THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เกียวกับ EDF > พันธกิจและวิสัยทัศน์
พันธกิจและวิสัยทัศน์
 

มูลนิธิ EDF เชื่อว่า "การศึกษา" เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ สามารถนำความรู้และทักษะ ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรของความไม่รู้ และความยากไร้ ไม่ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
เพื่อเป็นการบรรลุถึงพันธกิจดังกล่าว มูลนิธิ EDF จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 มูลนิธิ EDF จึงได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสเป็นปีแรกในจังหวัดอุดรธานี และได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนาต่างๆอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย ให้มีโอกาสเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย 

ปัจจุบัน โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF สามารถสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่เด็กยากจนไปแล้วกว่า 414,000 คน ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายมากกว่า 5,800 โรงเรียน ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงเครือข่ายบุคลลากรทางการศึกษา และอาสาสมัคร ในทุกพื้นที่การดำเนินงานของ มูลนิธิ EDF

โครงการหลักๆ ของ EDF ได้แก่
 
1 โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2 โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
3 โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
4 โครงการทุนการศึกษา “ใต้ฟ้าเดียวกัน” เพื่อเด็กนักเรียนกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5 โครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่มุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล เช่น โครงการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมและวิศวกรรม โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โครงการห้องสมุด  โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุขอนามัย และโภชนาการในโรงเรียน ค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นต้นลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand