THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการทุนการศึกษา > ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างให้การยอมรับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม (Inclusive Education) ซึ่งที่ประชุมองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่ประเทศสเปน ค.ศ. 1995 ได้ประกาศให้ทุกประเทศ จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กพิการและเด็กปกติได้สามารถปรับตัวเข้าหากัน ช่วยเหลือกัน เห็นอกเห็นใจกัน อีกทั้งเด็กพิการเหล่านี้ยังมีโอกาสได้เรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนเฉพาะหรือโรงเรียนประจำ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเด็กยังได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวอีกด้วย

จากรายงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 ประเทศไทยมีจำนวนคนพิการทั้งสิ้น 2.15 ล้านคน ทั้งผู้พิการแต่กำเนิด และผู้พิการจากสาเหตุอื่นๆเช่นป่วย หรืออุบัติเหตุเป็นต้น โดยเป็นเด็กพิการที่อยู่ในวัยเรียน (6-14) มากถึง 66,000คน ซึ่งมูลนิธิEDF ได้สำรวจพบว่า มีเด็กพิการเป็นจำนวนมากที่มีความพิการด้านร่างกายเพียงบางส่วน แต่ยังมีความสามารถในการสื่อสาร ความเข้าใจ และสามารถเรียนหนังสือได้ แต่เด็กพิการส่วนใหญ่กลับไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียน อันเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำ ทำให้เด็กพิการมักถูกละเลย ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และผู้ปกครองยังขาดความรู้ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กพิการ ทำให้เด็กๆเหล่านี้ถูกเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ หรือเข้าสังคมร่วมกับคนปกติ ทำให้ขาดโอกาสในการสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงทักษะความรู้พื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้ดำรงชีพด้วยตนเองในอนาคต


 
ในปัจจุบันยังมีเด็กพิการอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ แต่ไม่สามารถเข้าถึง
ระบบการศึกษาได้เนื่องจากความยากจน และการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว มูลนิธิ EDF จึงได้ริเริ่ม "โครงการทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ" ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนพิการที่มีความสามารถในการเรียนหนังสือได้ เพื่อเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติกับนักเรียนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา เรียนรู้การเข้าสังคม การช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ต่างๆ การอยู่ร่วมกับคนปกติ โดยไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของครู และเพื่อนๆในโรงเรียน

โดยข้อมูลจากการสำรวจพบว่านักเรียนพิการที่ได้รับทุนการศึกษาหลายคน หลังจากเข้าเรียนร่วมได้ระยะเวลาหนึ่ง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงบุคลิกจากที่เคยเงียบขรึม เก็บตัว มาเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงและเป็นที่รักของเพื่อนๆและครูในโรงเรียน

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 จนถึง 2566 มูลนิธิ EDF ได้ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาจากผู้บริจาคไปยังเด็กนักเรียนพิการที่มีฐานะยากจนเพื่อส่งเสริมให้เรียนร่วมในโรงเรียนปกติไปแล้วมากกว่า 2,400 คน ทั่วประเทศไทย

 
ทุนการศึกษาที่ท่านมอบให้พวกเขาไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ครอบครัวของเด็กนักเรียนพิการ แต่ยังช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆที่จำเป็นต่อการไปโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทางไปโรงเรียน และค่าเดินทางไปรักษาตัวเป็นต้น

 


ส่วนหนึ่งของเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF ในปีการศึกษาที่ผ่านมา


"โครงการทุนการศึกษา EDF เพื่อเด็กพิการ" มีประเภททุนการศึกษาดังต่อไปนี้
  • ทุนการศึกษา 1 ปีสำหรับเด็กพิการ จำนวนทุนละ 5,000 บาท/คน/ปี


คุณสมบัติเด็กนักเรียนทุนพิการ เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
 

  1. มีความพิการทางร่างกาย หรือพัฒนาการช้า แต่สามารถสื่อสาร และเรียนหนังสือได้
  2. พ่อแม่ หรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน แต่ประสงค์จะให้นักเรียนเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ระดับประถม และมัธยมศึกษา

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand