THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการทุนการศึกษา
โครงการทุนการศึกษา
มูลนิธิ EDF เริ่มดำเนินงานทุนการศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ 2531 ที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยจำนวนทุนบุกเบิก 41 ทุน โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนในชนบทห่างไกล ให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ไม่ต้องออกเรียนกลางคัน ด้วยเพียงเพราะมีความยากจนเป็นข้อกีดกันจำกัด ปณิธาณความตั้งใจนี้ยังคงสืบต่อมาจวบจนทุกวันนี้ 
ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มูลนิธิ EDF จึงสามารถส่งต่อความช่วยเหลือเหล่านี้ ในรูปของทุนการศึกษามูลค่ากว่า 734 ล้านบาท ไปยังเด็กนักเรียนด้อยโอกาสแล้วมากกว่า 414,000 คน ในพื้นที่เป้าหมายมากกว่า 5,800 โรงเรียน ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศไทย

 
ส่วนหนึ่งของเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิ EDF รุ่นแรกจำนวน 41 คน
ที่ได้รับทุนในปี พ.ศ. 2531 จ.อุดรธานี


 
ถึงแม้ว่าปัญหาความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาจะดีขึ้นมากจากอดีต หากแต่ความเหลี่ยมล้ำยังคงเห็นได้ชัดในปัจจุบัน จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย 2550/2551 เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจนยังคงเป็นเหยื่อหลักของความเสี่ยงทางการศึกษา แทบทุกประเภท เช่น การมีโอกาสได้รับการศึกษาน้อย การออกเรียนกลางคัน และการมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ำ ซึ่งก็อาจหมายถึงโอกาสในการเรียนต่อในอนาคตที่น้อยลงยิ่งไปกว่าเดิม ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เช่น การเป็นแรงงานนอกระบบ การถูกกดขี่รายได้ การมีครอบครัวในวัยเรียน หรือการหลุดเข้าสังคมมืด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นผลพวงตามมา

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF จึงมุ่งหวังที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการมอบโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือต่อในชั้นที่สูงขึ้นไป ให้ “การศึกษา” ไม่ถูกมองเป็นตัวแปรฉุดรั้งสภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของครอบครัวให้ยากแค้นไปกว่าที่เป็นอยู่ ให้ “การศึกษา” เป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กๆ พาตนเองให้รอดพ้นจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ และนำพาตนเองและครอบครัวสู่ชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังของสังคมที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

 

ตารางแสดงจำนวนทุน และมูลค่าเงินทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิ EDF
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2566

 

ลำดับที่ ปีการศึกษา จำนวนทุน มูลค่าเงินทุน (บาท)
1 2531  41  61,500
2 2532  702  1,053,000
3 2533  6,633  9,949,500
4 2534  9,602  14,407,000
5 2535  11,813  17,790,000
6 2536  10,291  15,700,500
7 2537  10,764  16,480,500
8 2538  12,616  19,420,000
9 2539  13,549  20,844,000
10 2540  14,472  21,706,500
11 2541  14,556  22,284,000
12 2542  14,858  22,594,500
13 2543  15,439  23,397,000
14 2544  16,030  24,345,000
15 2545  15,733  23,863,500
16 2546  14,605  22,227,000
17 2547  13,404  20,361,000
18 2548  12,455  18,975,000
19 2549  12,899  20,046,000
20 2550  14,425  21,864,000
21 2551  15,319  23,264,000
22 2552  15,257  23,599,500
23 2553  14,182  21,915,000
24 2554  13,986  22,197,000
25 2555  14,274  25,686,500
26 2556  13,368  26,577,500
27 2557  12,003  29,800,799
28 2558  10,950  27,923,400
29 2559 10,616 27,875,100
30 2560 10,074 27,637,600
31 2561 8,498 23,095,100
32 2562 8,634 21,223,050
33 2563 8,425 20,123,200
34 2564 8,027 18,550,900
35 2565 8,060 18,794,700
36 2566 7,725 18,580,200
รวมทั้งสิ้น  414,285 734,213,049
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand