THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ > โครงการห้องน้ำสะอาด
โครงการห้องน้ำสะอาด
การสำรวจเกี่ยวกับห้องน้ำในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา  เทศบาล  และกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ กว่า 10,000 โรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2550 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีห้องน้ำเพียง 15 % ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ในเรื่องความสะอาด ความพอเพียงและความปลอดภัย ดังนั้น EDF จึงได้ริเริ่ม "โครงการห้องน้ำสะอาด" ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียน และสร้างสุขนิสัยในเรื่องการรักษาสุขภาพและความสะอาดให้แก่ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล
บทบาทของมูลนิธิEDF   สนับสนุนงบประมาณและดูแลการก่อสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ โดยความร่วมมือของชุมชนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องสุขา และจัดอบรบการดูแลรักษาและปลูกฝังสุขอนามัยพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน และชุมชน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมโดยตรงของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความสามารถในการดูแลรักษาอย่างถูกต้องด้วยตนเองต่อไป

ริเริ่มโครงการ
 
พ.ศ. 2552

นักเรียนที่ได้รับประโยชน์
 
970 คน

ตัวอย่างโครงการ
 
ภายใต้โครงการ “ปตท-จิฟฟี่ ห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก” 
โรงเรียนบ้านโคกก่อง จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี  

หนูดีใจมากที่ได้ห้องน้ำใหม่ ที่สะอาดมาก และยังสวย
ตกแต่งด้วยต้นไม้ข้างห้องน้ำและด้านหลัง
ตอนนี้พวกหนูมีห้องน้ำใช้อย่างพอเพียง
ไม่ต้องแย่งกันใช้เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะ


นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดป่างิ้ว ปทุมธานี 

      

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand