THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > พื้นที่ดำเนินงาน
พื้นที่ดำเนินงาน
มูลนิธิEDF เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนในปี 2531 ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรกโดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนในปีแรกเพียง 41 คนเท่านั้น ต่อมาด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคและภาคส่วนต่างๆในสังคม ในปัจจุบัน มูลนิธิEDF ได้ขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาจนครอบคลุม 61 จังหวัดของประเทศไทย ในพื้นที่เป้าหมายมากกว่า 5,600 โรงเรียน โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนไปแล้วกว่า 400,000 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษามากกว่า 696 ล้านบาท และยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆอีกกว่า 300 โครงการ ทั่วประเทศไทย

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand