THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เกียวกับ EDF
เกียวกับ EDF

นโยบายการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF

มูลนิธิ EDF 
ได้เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจน และเด็กด้อยโอกาสในประเทศ-
ไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน (ปี
พ.ศ. 2566) มีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 414,285 คน ในกว่า 5,800 โรงเรียนทั่วประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้กับเด็กนักเรียนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 734,489,049 บาท 
 

ส่วนหนึ่งของเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิ EDF จำนวน 41 คน ที่ได้รับทุนรุ่นแรกในปี พ.ศ.2531

 
โดยในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการต่างๆให้แก่เด็กนักเรียนเป็นจำนวนทังสิ้น 7,725 คน ใน 1,165 โรงเรียน จาก 44 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้เด็กนักเรียนในปี 2565 ทั้งสิ้น 18,580,200 บาท 


 


 
การบริหารจัดการเงินบริจาคสำหรับโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF จะแยกออกจากเงินบริจาคสำหรับโครงการพัฒนาประเภทอื่นๆ ดังนั้นเงินบริจาคของผู้บริจาคได้แจ้งความประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาต่างๆของมูลนิธิ EDF จะได้รับการจัดสรรให้กับเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนในโครงการนั้นๆโดยตรง โดยจะไม่มีการนำเงินบริจาคเพื่อโครงการทุนการศึกษา ไปใช้ในโครงการพัฒนาประเภทอื่นๆ
 
สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF นั้น ในทุกๆปี มูลนิธิ EDF จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ ประมาณช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุน และสรุปจำนวนเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนในโครงการต่างๆในเดือนมีนาคม โดย เด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเปิดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF ซึ่งจะโอนให้เด็กนักเรียนประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม หลังจากที่โรงเรียนได้ยืนยันการเข้าเรียนจริงของเด็กนักเรียนทุน หลังเปิดภาคเรียนในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของแต่ละปี โดยหลังจากได้รับเงินทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว คุณครูผู้ดูแลโครงการทุนการศึกษา EDF ในแต่ละโรงเรียน จะต้องส่งหลักฐานการรับเงินทุนของเด็กนักเรียน เช่นสำเนาหน้าเงินเข้าบัญชีธนาคารของเด็กนักเรียน กลับมาให้มูลนิธิฯ เพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และรายงานต่อกระทรวงการคลังเป็นประจำทุกปี
 
โดยในแต่ละโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF จะมีคุณครูผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลสมุดบัญชีธนาคารและดูแลการเบิกถอนเงินทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กนักเรียนทุนมากที่สุด นอกจากนี้ในแต่ละจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF เรายังได้ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตในแต่ละจังหวัด เพื่อช่วยคัดกรอง ตรวจสอบ และติดตาม โรงเรียนที่อยู่ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF อีกขั้นตอนหนึ่งด้วย 
 
ดังนั้นมูลนิธิ EDF จึงขอยืนยันให้ผู้บริจาค โปรดวางใจว่าเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาของท่านผ่านโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF จะไปถึงเด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่มีความต้องการอย่างแท้จริง
 
โดยหลังจากที่ผู้บริจาคได้รับข้อมูลของเด็กนักเรียนทุนในอุปการะของท่านแล้ว ผู้บริจาคยังสามารถที่จะเขียนจดหมายติดต่อกับเด็กนักเรียนทุนเพื่อสอบถามเรื่องชีวิต ความเป็นอยู่ หรือหากต้องการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือความช่วยเหลือในด้านอื่นๆเพิ่มเติมแก่เด็กนักเรียนทุนเป็นกรณีพิเศษ มูลนิธิ EDF ก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้กับผู้บริจาค
 
ทั้งนี้ หากผู้บริจาคต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาค หรือโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF ได้ที่ โทร 02-579-9209 ถึง  11  หรือ อีเมล์ [email protected] หรือ LINE: @edfthai  
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand